ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. A Szabályzat célja

  1. A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Friotech Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza az Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.
  2. A Szolgáltató működteti a https://cascadeklima.hu/ honlapot (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapot felhasználók adatait kezeli.
  3. A Tájékoztató Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.
  4. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.
 2. Szolgáltató adatai:

  Cégnév:Friotech Kft.
  Székhely:2040 Budaörs, Vasút u. 9.
  Cégjegyzékszám:13 09 126526
  Adószám:13753447-2-13
  Képviseli:Kende Gergő ügyvezető

  Szerver és honlapüzemeltető:

  MediaCenter Hungary Kft.

  Székhely:6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.
  Cégjegyzékszám:03-09-114492
  Adószám:13922546-2-03

  Képviselő neve, beosztása és elérhetősége: Ronkó Csaba ügyvezető – mediacenter@mediacenter.hu

 3. A Szolgáltató által végzett adatkezelés

  Garanciális regisztráció

  Rögzített adatok:

  • Felhasználó (ügyfél) neve
  • Felhasználó (ügyfél) telefonszáma
  • A telepités helye
  • Felhasználó (ügyfél) e-mail címe

  Adatkezelés célja: Felhasználó (ügyfél) és jogosultság igényének azonosítása

  Adatkezelés jogalapja: Felhasználó (ügyfél) megrendelésének teljesítése

  Adatkezelés időtartama: termék garanciális időszakának időtartama

  Adattárolás módja: a vállalkozás szerverén

  Szakember regisztráció

  Tárolt adatok:

  • Vállalkozás neve
  • Vállalkozás telefonszáma (ha megadta)
  • Vállalkozás címe (ha megadta)
  • Vállalkozás e-mail címe (ha megadta)

  Adatkezelés célja: Vállalkozás adatainak ellenszolgáltatás nélküli továbbítása Felhasználó felé (a vállalkozás kifejezett igénye / kérése alapján)

  Adatkezelés jogalapja: Vállalkozás gazdasági érdeke

  Adatkezelés időtartama: Vállalkozás hozzájárulásának / igényének visszavonásáig, partnerkapcsolat megszűnéséig

  Adattárolás módja: a vállalkozás szerverén

 4. Felelősség

  A Felhasználó által regisztrált személyes adatok helyességét a Szolgáltató nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa regisztrált e-mailcímre a Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért.

 5. Regisztrált adatok kezelése

  A Felhasználó által regisztrált adatokat a Szolgáltató és az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezető tisztségviselője jogosult meghatározni. A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője (ügyvezetője) határozza meg. A Szolgáltató harmadik személy részére jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosult és köteles adatot továbbítani.

 6. A Felhasználó jogai

  1. A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
  2. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.
  3. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni.
 7. Egyéb tájékoztatás

  1. A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.
  2. A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.
  3. A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.
  4. A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről a jogszabályban előírt nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).
  5. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. A Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
  6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a honlap szolgáltatásainak további igénybevételére a Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

Hatályos: 2019. május 9.

© Cascadeklíma.hu 2024 (ver. 5.2 "stable-test")